Klubregler – gamle (ny version 2023)

Klubregler for BK Nord

§ 1. Spilletid

Klubbens spilledage er tirsdag, onsdag samt torsdag aften.

Tirsdag aftens starter spillet kl. 18.30

Onsdag aften starter spillet kl. 18.30

Torsdag aften starter spillet kl. 19.00

§ 2. Sæson

Sæsonen starter først mulige hverdag i september måned og slutter sidst mulige hverdag i april måned. Der spilles ikke på helligdage samt i juleugen og i efterårsferien. Der arrangeres åbent hus turneringer i efterårsferien, vinterferien og påskeferien.

§ 3. Substitut

Et medlem, der er forhindret i at møde,  må selv skaffe substitut.  I de klubber, hvor der uddeles mesterpoint, skal turneringsleder underrettes inden spillet begynder.
Se i øvrigt gældende Substitut regler.

§ 4. Information af medlemmer

Medlemmerne vil med opslag i klubben og på klubbens hjemmeside blive underrettet om ændringer i spilletider, kampe mod andre klubber, tilmeldinger til turneringer under DBF, referat fra bestyrelsesmøder m.v.. Til gengæld forventes det, at medlemmerne ad denne vej selv holder sig orienteret.
Alle medlemmer af BK Nord kan på begæring få foretræde for den samlede bestyrelse

§ 5. Oprydning, resultater m.m.

Det forventes at klubbens medlemmer påtager sig at gøre klar til turneringen, hjælper ved indsamling af resultatsedler, samt rydde op efter endt spilleaften.

§ 6 – 12 gælder for turneringer der afvikles i henhold til DBF’s regler og love

§ 6. Justering af score ved substituering

6.1 Udeblivelse

Såfremt et par udebliver uden afbud tilkendes i en parturnering 0 point, (minimumsscore), og middelscore fordeles ligeligt på alle øvrige par. I holdturneringen vil straffen være 0 kp, medens modstanderholdet vil få tildelt 19 kp. Bestyrelsen kan justere straffen i tilfælde af force majeure.

6.2 Par- hold- og enkeltmandsturnering

Ved substituering foretages justering af score i følge gældende  substitut regler.

§ 7. Turneringer

Turneringer fastlægges således, at man følger de turneringsformer, der bliver praktiseret i distrikts- og forbundsturneringer. I forbindelse med udarbejdelse af plan over efterårs- og forårsturnering fastlægger turneringsudvalget kriterier for op- og nedrykning. Turneringsplanen uddeles til samtlige spillere.

§ 8. Præmier

Ingen spiller er berettiget til præmie, medmindre han/hun har spillet mindst halvdelen af spilleomgangene selv.

§ 9. Internationale love

For klubbens turneringer gælder de internationale love og etiketteregler i det omfang de er godkendt af DBF.

§ 10. Systemkort

Systemkort er obligatorisk ved alle turneringer i klubber, der er medlem af DBF. Dit eget systemkort kan oprettes – og gemmes – her!

§ 11. Turneringsleder, love, tidsfrister m.m.

Blandt spillerne, der har fornødne kendskab til lovene, udpeges af turneringsudvalget en fra hver række, man ikke spiller i.
For overskridelse af tidsfristerne gives en advarsel., hvorefter der skal gives strafpoint af turneringsleder.
Turneringsudvalget fastsætter straffen i overensstemmelse med reglerne herom i klubhåndbogen. Reglerne vil være opslået på klubbens opslagstavle.
Uregelmæssigheder under meldinger og spil må ikke afgøres af spillerne selv. Turneringslederen skal altid tilkaldes, for at uregelmæssigheder kan blive rettet ensartet og i overensstemmelse med lovene. Der bør især skrides ind over for spillere, der udviser utilbørlig opførsel mod makker og modspillere.
Turneringslederens afgørelse kan indankes for turneringsudvalget, hvis afgørelse kan indankes for den samlede bestyrelse, og endelig kan bestyrelsens afgørelse indankes for DBF.

§ 12. Problemer, som klubregler ikke løser

Såfremt ingen af ovennævnte paragraffer løser et i klubben opstået problem, af turneringsmæssig, lovmæssig eller diciplinær karakter, løses problemet ud fra de i DBF’s klubhåndbog omtalte regler eller via kontakt til et af DBF’s udvalg for ovennævnte områder.

Tillæg: Retningslinier (skærpede) fra 2003-2004

På baggrund af erfaringer fra sidste år og for at ruste BK Nords spillere bedre til turneringsbridge, har turneringsudvalget valgt i år at håndhæve en række regler mere kontant. Det er blevet pålagt TU-lederen at sørge for, at disse skærpelser bliver ført ud i livet – så har man et problem med reglerne, bør man tage det op med udvalget, og ikke lade det gå ud over TU-lederen.

Det er turneringsudvalgets håb, at disse regler vil give en bedre bridge i klubben og ruste vores spillere bedre til kreds- og forbundsturneringer.

Følgende regler vil blive håndhævet hårdere i den kommende sæson:

STOP-skiltet skal respekteres

Når en spiller bruger STOP-skiltet eller siger STOP, skal modstanderen til venstre holde en pause på ca. 10 sekunder. Denne pause skal bruges til at tænke over meldeforløb og de videre meldinger – man skal altså ikke sidde og tælle til 10 på fingrene eller kigge op i loftet.

Forsømmer en spiller at holde denne pause, tilkaldes TU-lederen og det fejlende par idømmes 1 strafpoint eller tilsvarende. Viser det sig bagefter, at den manglende pause kunne have betydning for spillet, kan TU-lederen give korrigeret score eller lignende.

Der må ikke snakkes om spillene ved bordene.
Det er forbudt at snakke hørbart om spillene på en måde, der kan give andre borde informationer om spillet.

Man må gerne sige, ”Jeg skulle have spillet noget andet ud”, ”Vi skulle have spillet en anden kontrakt, makker” eller lignende, hvorimod ”hjerter ud sætter 6 klør”, ”Hvorfor meldte du ikke slem”, eller ”4 spar står, men 3 sans er død”, er forbudte udtalelser.

Forsynder man sig mod denne regel, idømmes man 1 strafpoint eller tilsvarende.

Rundetiderne skal overholdes
Man har pligt til selv at sørge for at man sidder ved bordet, når rundetiden går i gang, og at man bliver færdig til tiden.

Har et par ikke indfundet sig ved rundetidens begyndelse, idømmes dette par 2 strafpoint eller tilsvarende.

Bliver et bord ikke færdig til tiden, gives hvert par 1 strafpoint, med mindre et af parrene tager ansvaret for tidsoverskridelsen.

Man har pligt til at kende sit system (A-rækken)
Især i A-rækken er næsten alle spillere aktive på kreds- eller forbundsniveau. Derfor bør en normal spilleaften køre efter de samme regler som en turnering på forbundsniveau.

Dette betyder bl.a. at man har pligt til at kende sit system – F.eks. hvordan man melder videre, hvis modstanderne melder ind over på makkers multi-åbning, hvad doblinger i forskellige konkurrerende meldeforløb betyder, etc. Kan man ikke give modstanderne en rimelig forklaring, vil man stå dårligt, hvis modstanderne kan argumentere for, at de kunne have meldt eller spillet anderledes, hvis de havde fået en mere korrekt forklaring.

Vi håber at denne skærpelse vil få folk til at diskutere de sekvenser, hvor de er ”på dybt vand” og udvikle nogle bedre aftaler!