BKNords vedtægter

Vedtægter for Bridgeklubben Nord

 1. Navn
 2. Formål
 3. Organisatorisk tilslutning
 4. Ledelse
 5. Tegning og hæftelse
 6. Nedsættelse af udvalg mv.
 7. Regnskabsår
 8. Revision
 9. Generalforsamlingen
 10. Ekstraordinær generalforsamling
 11. Kontingent m.v
 12. Tilskud til medlemmer
 13. Medlemskab
 14. Pligter og rettigheder
 15. Eksklusion
 16. Vedtægts-ændringer
 17. Opløsning
 18. Vedtægts-versioner

 

§1 Navn

Klubbens navn er Bridgeklubben Nord med hjemsted i Aalborg.

Klubben er stiftet d. 28/6 1979

 

§2 Formål

Klubbens formål er at udbrede kendskabet til bridge i Nordjylland. Dette søges fra klubbens side imødekommet gennem en aktiv uddannelses- og rekrutteringspolitik, samt ved at dygtiggøre turneringsspillere, der ved deltagelse i distrikts- og forbunds-turneringer kan medvirke til udbredelsen af kendskabet til bridge.

 

§3 Organisatorisk tilslutning

Klubben er medlem af Danmarks Bridgeforbund og dermed distrikt Nordjylland og følger som sådan både forbundets og distriktets vedtægter og reglementer. 

Klubben er tilsluttet forbundets Mesterpointordning efter de gældende regler.

 

§4 Ledelse

Klubben ledes af en bestyrelse på mindst 5 medlemmer. Bestyrelsen, der vælges på generalforsamlingen for 2 år ad gangen, leder og fordeler de administrative og turneringsmæssige opgaver. Halvdelen af bestyrelsen er på valg i lige år, og den anden halvdel i ulige år.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er til stede.

Beslutninger vedtages med almindelig stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.
Ved vakance indtræder de på generalforsamlingen valgte suppleanter. Generalforsamlingen vælger hvert år 2 suppleanter til bestyrelsen.

 

§5 Tegning og hæftelse

Klubben tegnes af formanden. Ved økonomiske dispositioner over kr. 25.000,- eller ved låneoptagning kræves dog underskrift af formand og kasserer i forening. Køb, salg eller pantsætning af fast ejendom skal godkendes af generalforsamlingen.

Der påhviler ikke klubbens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, som påhviler klubben.

 

§6 Nedsættelse af udvalg mv.

Bestyrelsen er bemyndiget til at nedsætte udvalg til at forestå forskellige af klubbens opgaver. I klubbens faste udvalg, jf. organisationsplanen deltager mindst 1 bestyrelsesmedlem, heraf 1 som udvalgsformand
Bestyrelsen er bemyndiget til, ud fra det på generalforsamlingen vedtagne budget, at foretage de nødvendige økonomiske dispositioner. Under den samlede bestyrelses ansvar og kontrol kan bestyrelsen delvist overdrage denne bemyndigelse til de enkelte faste udvalg.

 

§7 Regnskabsår

Klubbens regnskabsår går fra den 1. januar til den 31. december. Det reviderede regnskab samt budget for næste regnskabsår fremlægges i skriftligt form på klubbens adresse til samtlige medlemmer senest 14 dage før afholdelse af ordinær generalforsamling.

 

§8 Revision

Generalforsamlingen vælger hvert år 1 revisor og en revisorsuppleant.

 

§9 Generalforsamlingen

Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i april eller maj måned.
Dagsordenen skal indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Godkendelse af det reviderede regnskab
 4. Godkendelse af budget for næste regnskabsår
 5. Forslag
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 7. Valg af suppleanter, 1 revisor og 1 revisorsuppleant
 8. Eventuelt

Generalforsamlingen skal indvarsles senest 4 uger før afholdelsen. Forslag der ønskes behandlet skal indsendes skriftligt til bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer, og alle punkter på dagsordenen afgøres ved almindeligt stemmeflertal. Undtaget herfor er dog vedtægtsændringer, som kun kan vedtages med mindst 2/3 majoritet af de på generalforsamlingen fremmødte medlemmer, samt forslag om klubbens opløsning (se § 16 og 17).

 

§10 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen. Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, når mindst en femtedel af klubbens stemmeberettigede medlemmer skriftligt over for bestyrelsen fremsætter ønske herom med angivelse af det emne, som ønskes behandlet.

Generalforsamlingen skal afholdes senest fire uger efter begæringens modtagelse. For så vidt angår krav til indkaldelsen, mødets ledelse, afstemninger m.m. gælder de samme bestemmelser som for den ordinære generalforsamling.

 

§11 Kontingent m.v.

Indskud, klubkontingent og spilleafgift samt betalingsterminer fastsættes af bestyrelsen ud fra det på generalforsamlingen godkendte budget. Bestyrelsen kan beslutte i særlige tilfælde at give kontingentnedsættelse til særlige grupper af medlemmer eller enkelt personer.

 

§12 Tilskud til medlemmer

Generalforsamlingen kan via årsbudgettet vedtage et tilskud (til dækning af omkostninger), der i den kommende sæson skal ydes medlemmer og/eller hold til deltagelse i DBF’s eksterne turneringer.

 

§13 Medlemskab

Indmeldelse skal ske skriftligt og er efter bestyrelsens godkendelse bindende i mindst én sæson. Sæsonen løber fra 1. september til 31. august.

Medlemskab overføres automatisk fra en sæson til den næste.  Valg af spilleaften(er) og evt. makkervalg skal ske ved en skriftlig tilmelding til bestyrelsen senest d. 1. august før sæsonstart.

Udmeldelse skal ske skriftligt til bestyrelsen med mindst en måneds varsel til udgangen af en sæson. Manglende tilmelding fra et medlem til en spilleaften betragtes ikke som en udmeldelse, men som overgang til passivt medlemskab.

Ved udmeldelse skal medlemmets eventuelle økonomiske mellemværender med klubben straks afvikles.

 

§14 Pligter og rettigheder

Særlige bestemmelser for medlemmernes pligter og rettigheder samt ordensregler er angivet i den på generalforsamlingen vedtagne “Klubregler for Bridgeklubben Nord”.

 

§15 Eksklusion

Bestyrelsen kan udelukke et medlem midlertidigt eller permanent (eksklusion), hvis vedkommende handler til skade for klubben, eller hvis vedkommende ikke opfylder sine medlemsforpligtelser, herunder rettidig betaling af kontingent.

Bestyrelsen kan ophæve en eksklusion baseret på manglende kontingentbetaling, såfremt det tidligere medlem afvikler sit økonomiske mellemværende med klubben. Bestyrelsen er her berettiget til at påligne morarenter og dækning for påløbne inddrivelsesomkostninger.

En eksklusion skal indberettes til Danmarks Bridgeforbund. Der henvises i øvrigt til forbundets vedtægter § 13 & 14.

 

§16 Vedtægtsændringer

Ændring af vedtægter kan ske på en generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

 

§17 Opløsning

Opløsning af klubben kan kun vedtages med mindst 2/3 flertals majoritet af samtlige af klubbens medlemmer.

Såfremt et forslag om klubbens opløsning opnår tilslutning fra 2/3 af de på generalforsamlingen fremmødte medlemmer, men ikke tilslutning fra 2/3 af samtlige klubbens medlemmer, kan der med mindst 7 dages varsel indkaldes til en ny generalforsamling, hvor forslaget da uanset antallet af fremmødte medlemmer kan vedtages af 2/3’s af de på denne generalforsamling fremmødte medlemmer.
I tilfælde af klubbens opløsning overgår en evt. formue til Danmarks Bridge Forbund, til en almennyttig forening og/eller til velgørende formål.

 

§18 Vedtægtsversioner

 1.  Vedtægter godkendt på stiftende generalforsamling d. 28. juni 1979
 2. Vedtægtsændringer godkendt på generalforsamlinger d.
  1. 1. maj 1980
  2. 29. september 1995
  3. 1. maj 1997
  4. 27. april 2001
  5. 24. april 2009